KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Heymypet Teknoloji A.Ş. (“Biz”, “Veri Sorumlusu”, “heymypet”) olarak heymypet alan adlı internet sitesine üye olmak isteyen  ziyaretçilerimiz, kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve kanuna uyumlu olarak işlenir.

Veri Sorumlusu: Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz Apt No: 9/78 Sarıyer/İstanbul Ticaret Siciline 244146-5 sicil numarasıyla kayıtlı Sust Solution Danışmanlık Ticaret

1- HMP Tarafından İşlenen Veri Türleri

Kimlik Bilgileri: heymypet kullanıcılarının Ad Soyad ve Kullanıcı Adı websitesi üyelik formu üzerinden üzerinden otomatik yollarla işlenmektedir. heymypet; sözleşmeyi kurmak amacı ile aldığı Ad-Soyad verisini, KVKK madde 5/2-c bendi uyarınca üyelik sözleşmesinin kurulması için bu bilginin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir. heymypet; websitesi üyeliğinin gerçekleştirilebilmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla Kullanıcı Adı verisini, KVKK madde 5/2-c bendi uyarınca üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası için bu bilginin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

İletişim bilgileri: Heymypet kullanıcılarının E-posta adresleri websitesindeki üyelik formu üzerinden otomatik yollarla işlenmektedir. heymypet, sözleşmeyi kurmak amacı ile aldığı E-posta verisini, KVKK madde 5/2-c bendi uyarınca üyelik sözleşmesinin kurulması için bu bilginin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir.

Kullanım verileri: heymypet’e üye olarak üyelik girişi yaptıktan veya üye olmadan ziyaretçi olarak girdikten sonra hakkınızda kullanım ve trafik verileri toplanır. Mecraları ne zaman ziyaret ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman gerçekleştirdiğiniz gibi veriler buna dahil olabilir. Ayrıca, ağ sunucularımız da günlük dosyaları tutar; bu dosyalar bir aygıtın onlara her erişiminde veri kaydeder.

Bilgiler Nasıl Kullanılıyor ve Korunuyor?

Heymypet’in topladığı bilgiler, heymypet’in hizmetlerini optimize etmek, geliştirmek ve veritabanını zenginleştirerek bu veritabanı sayesinde kullanıcılara sunulan hizmeti iyileştirmek için çeşitli şekillerde toplu halde kullanılabilir. Heymypet bu bilgileri uygulama yönetimi, güvenlik, tanıtım etkinlikleri, araştırma ve analiz için kullanabilir. Bilgiler, kullanıcıları, ziyaretçileri şahsen tanımlayamayacak şekilde kullanılır.

Heymypet, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgilerinizi hesabınızla ilgili işlem yapmak, gerektiğinde sizinle iletişime geçilmesini sağlamak, bilgilendirme yapmak için kullanmaktadır. heymypet, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve hizmet optimizasyonu sağlayabilmek amacıyla, paylaştığınız kişisel verileri ve varsa sağladığınız içerikleri kendine veya başkalarına ait reklam, tanıtım, bildiri, duyurular için kullanabilir. heymypet, düzenlediği ödüllü yarışma veya çekilişlere katılmanız durumunda tarafınıza ait bilgileri gerekli mercilerle paylaşabilir, yarışma veya çekiliş sonuçlarını açıklarken kullanabilir. Bilgilerin anonimleştirilmek şartıyla tarafımızca kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması da mümkündür.

2- Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde; yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

heymypet, kişisel bilgileri, hukuki yükümlülüklerini göz önünde tutarak, hizmetleri sağlayan şirketler ile paylaşabilir (bilgi işlem merkezleri veya müşteri hizmetleri merkezleri gibi). Bu servis sağlayıcılar bu bilgileri korumakla yükümlüdürler.

Diğer Ülkelere Aktarım

Toplanan kişisel verileriniz, bu verilerin depolanması veya bu metinde yer alan hukuka uygun amaçlarla, denizaşırı ve kullanıcının bulunduğu ülke ve yargı bölgesinden başka dünya çapındaki ülkelere, başka bir ülkede bulunan sunuculara aktarılabilir, işleme alınabilir ve depolanabilir.

3- Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından, heymypet tarafından toplanmakta, muhafaza edilmekte ve tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

4- KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel verinizin heymypet tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK m.7’deki şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) d) ve e) bentlerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,

g) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması durumunda itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanızhâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

[email protected] adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,

“Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokak 4/3” adresine elden teslim etmek veya Noter ya da iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.

5- Değişiklikler ve Güncellemeler

Bu Aydınlatma Metni dijital platformlara yeni özellikler eklendikçe veya kullanıcılarımızdan yeni öneriler geldikçe yeniden, düzenlenebilir ve güncellenebilir. Ancak bu durumda değişiklikleri internet sitemizde yayınlayarak sizi bilgilendiririz. Bu gizlilik politikasının ya da güncellenmiş bir gizlilik politikasının şartlarını kabul etmemeniz halinde (eğer varsa) hesabınızı istediğiniz zaman kapatabilme ya da anketlere cevap vermeme hakkınız saklıdır.